โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

รองอธิบดีกรมตำรวจ

  • วันที่:
  • ที่มา:Appointing and Dismissal Section
  • ตี:589
鐘副署長照片調整尺寸 รองอธิบดีกรมตำรวจ จง จิ่งคุน
 
ประวัติการศึกษา:
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะตำรวจศาสตร์ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง
3.ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสืบสวนประเภท ข ด้วยคะแนนดีเลิศของกรมสอบสวนคดี กระทรวงยุติธรรม ปีค.ศ.1982
 
ประสบการณ์ทำงาน:
1.รองผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
2.กองพันกิจการภาคกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
3.หัวหน้ากองพลที่สอง กองกิจการพิเศษ กรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
4.หัวหน้ากองพล กองกิจการพิเศษ กรมการตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
หน้าแรก