โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

หากบัตรARCของผู้อนุบาลต่างด้าวสูญหาย และใกล้ครบระยะเวลาทำงาน สามารถไม่ขอทำบัตรARCใหม่ได้หรือไม่ รอจนกว่าครบอายุการทำงานแล้วจึงออกนอกประเทศ?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1721
๑.กฎระเบียบ:ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและย้ายถิ่นฐานมาตราที่ ๕๙ บัญญัติว่า บัตรARCประเภท Taiwan residence permit บัตรARC ใบถิ่นที่อยู่ถาวรหรือหลักฐานจดทะเบียนย้ายถิ่นฐานที่อนุมัติตามกฎหมายนี้หรือข้อปลีกย่อยนี้ ถูกขูดขีดหรือสูญหาย ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นคำขอบัตรใหม่หรือเปลี่ยนใหม่๒. เนื่องจากกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและย้ายถิ่นฐานมาตราที่ ๕๙ ข้อที่ ๓ บัญญัติอย่างชัดเจนว่า หากบัตรARCสูญหายต้องยื่นขอบัตรใหม่ ฉะนั้นแม้ว่าใกล้ครบกำหนดระยะเวลา ก็ต้องยื่นคำขอบัตรใหม่ มิฉะนั้น ผู้ที่มิได้พกบัตรARCติดตัว มีโทษปรับ ๑๐๐๐ เหรียญ
หน้าแรก