โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ชาวต่างด้าวจะต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในกี่วัน?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1674
ต้องเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรARC หลักฐานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง (เช่น ทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า เป็นต้น) ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อจุดบริการภายใน ๑๕ วัน ผู้ที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มีโทษปรับมากสุดไม่เกิน ๑๐๐๐๐ เหรียญ (ฝ่าฝืนครั้งแรกปรับ ๒๐๐๐ เหรียญ ครั้งที่ ๒ ปรับ ๕๐๐๐ เหรียญ ครั้งที่๓ ปรับ ๑๐๐๐๐ เหรียญ)
หน้าแรก